فروش آنلاین بیمه عمر

خرید آنلاین بیمه عمر به این صورت است که...

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

1. تکمیل درمان
2. پرداخت 5 بیماری خاص
3. پرداخت وام حداقل بعد از سه ماه
4. صدور بیمه برای معمولین
و ...

اطلاعات شخصی

نام و نام خانودگی

کد ملی

تاریخ تولد

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس

کدپستی

اطلاعات پرداخت

مبلغ حق بیمه ماهانه

روش پرداخت

مبلغ سپرده یکجا

سرمایه فوت

ازکارافتادگی

حادثه

بیماری خاص

بیماری و استفاده کنندگان

معافیت پزشکی دارید / باردار هستید؟

در صورت داشتن عمل جراحی توضیح دهید

در صورت داشتن بیماری شرح دهید

در صورت حیات

در صورت فوت 1

در صورت فوت 2