پوشش از کارافتادگی دائم
محسن بلنج

پوشش از کارافتادگی دائم

حلماسادات 1398/12/26 9453

بیمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران موافقت می نماید چنانچه بیمه شده به هر علت از کارافتاده کلی و دائم گردد و قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشد علاوه بر پرداخت سرمایه از کار افتادگی به هر علت از دریافت حق بیمه اصلی و پوشش های اضافی از تاریخ شروع تا خاتمه دوره از کار افتادگی صرف نظر نموده و بیمه نامه عمر و بیمه نامه عمر و تامین آتیه را به اعتبار خود باقی نگهدارد. از کارافتادگی کلی و دائمی فقط به افراد شاغل (افراد غیر از بازنشسته ، خانه دار ، دانشجو و سرباز) و پایین تر از 59سال تعلق می گیرد.معافیت می تواند بر اثر حادثه یا بیماری باشد. اگر منشاء بیماری باشد این پوشش شش ماه پس از شروع قرارداد فعال می شود و 6ماه هم باید طول درمان ادامه داشته باشد.

لینک های پر بازدید