پرداخت سرمایه و مستمری و بازنشستگی
محسن بلنج

پرداخت سرمایه و مستمری و بازنشستگی

حلماسادات 1399/01/23 8215

مدت پرداخت مستمری بیمه عمر در این بیمه نامه با تشکیل سرمایه مناسب به علت کاهش هزینه ها از سوی شرکت بیمه پاسارگاد این هدف با مطلوبیت بالایی به دست می آید. هریک از بیمه شدگان می توانند باگذشت حداقل 5سال از مدت بیمه نامه درخواست دریافت اندوخته بیمه را بصورت یکجا برقراری مستمری نمایند.هر بازنشسته بعد از اتمام سال های فعالیت حرفه ای خود به حداقل 70الی 80 درصد حقوق سال های خدمت خودنیاز دارد تا بتواند چرخ زندگی خود را با توجه به نیازهای فرزندانش از جمله تامین سرمایه اشتغال لوازم ازدواج و........ بچرخاند، اما حقوق بازنشستگی که اکنون به حساب بازنشسته های سطح کشور واریز می شود، هرگز نمی تواند از دغدغه های ذهنی افراد بگذرد. و اتفاقا نگرانی آن ها را برای امور اقتصادی با توجه به ناتوانی، سالخوردگی، بیماری های خاص که ممکن است بیش ترشود. روش پرداخت سود پایانی 1.کل سود حاصل شده بصورت یکجا در سال پایانی نقدا دریافت گردد. 2.از محل کل سودپایاتی ماهانه به شما حقوق مستمری بدهند (بر اساس سود بانکی آن زمان) وهمچنین اصل پول در صورت فوت به ذینفع یا ذینفعان (هرکسی که خود شخص تمایل داشته باشد آن مبلغ به وي برسد). 3.بصورت مشخص ماهانه از محل کل پول حاصل شده به شخص بدهند تا مدت مشخص.

لینک های پر بازدید