تکمیل درمان بیمه عمر
محسن بلنج

تکمیل درمان بیمه عمر

محمدمهدی 1399/01/08 65

با رسیدن اندوخته بیمه به دو میلیون تومان، پوشش تکمیل درمان رایگان فعال می شود . این پوشش مخصوص بیمه شده می باشد و شامل عمل های جراحی و بستری در بیمارستان است که با توجه به اندوخته بیمه سقف مبلغی مشخص دارد.